Å DØMME, ELLER IKKE Å DØMME – DET ER SPØRSMÅLET! 

«For hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke blitt dømt»

– 1 Kor 11:3 Døm ikke etter synet, men fell en rettferdig dom!

– joh 7.24 På all evne til å skjelne, på den måten kan dere dømme om smått og stort – Fil 1:9-10.

To eller tre profeter kan tale, og de andre må bedømme det – 1. kor 1.29 Forakt ikke profetier. Prøv (teste eller dømme) i alle ting. Hold fast på det som er godt. – 1.Tess 5.20 For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. – 1 Pet 4:17 ..vi pålegger dere i Herren Jesu Kristi navn: Trekk dere tilbake fra enhver bror som vandrer utilbørlig og ikke etter den lære som dere mottok fra oss. – 2 Tess 3:6 …at dere ikke skulle ha samkvem med horkarer.

Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, røvere eller avgudsdyrkere, da måtte dere jo gå ut av verden.

Men det jeg skrev til dere. Var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men er en horkar eller pengegrisk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang spise sammen med. Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor?. Er det ikke dem som er innenfor, dere dømmer?. Men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra dere! – 1.Kor 5: 9 Men dersom noen ikke vil adlyde vårt ord her i brevet, så merk dere hvem det er.

Ha ikke samkvem med ham, for at han må gå i seg selv. Hold ham ikke for en fiende, men tal ham til rette som en bror – 2 Tess 3:14-15* Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem! For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer de hjertene til de godtroende – Rom 16:17-18 Noen har kastet fra seg den gode samvittighet og har lidd skibbrudd på troen. Til dem hører Hymeneus og Aleksander, som jeg har overgitt til Satan så de skal tuktes til å holde opp med å spotte 1 Tim 1:19-20 Vend deg bort fra det ugudelige og tomme snakket. For de som driver med det, går bare lenger og lenger i ugudelighet, og deres ord vil spre seg som koldbrann. Til dem hører Hymeneus og Filetus.

*De har forlatt sannheten og er kommet på avveier*

For de sier at oppstandelsen allerede har funnet sted, og de bryter ned troen hos folk – 2 Tim 2:17-18 Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våk derfor! Kom i hu at jeg i tre år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane hver eneste en med tårer – Apg. 20:28-31 Våger noen av dere, når han har sak mot sin neste, å få saken pådømt av de urettferdige og ikke av de hellige?

Eller vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og hvis nå verden skal dømmes av dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler, hvor meget mer da i saker som angår dette liv! Når dere så har saker som angår dette liv, så setter dere dem til å være dommere som ikke blir aktet for noe i menigheten! Til skam for dere sier jeg dette! Så finnes det da ikke noen vis mann blant dere, ikke en eneste en, som kan skifte rett mellom sine brødre? – 1 kor 6.1