Gjenferd er demoner – og IKKE døde mennesker.

Gjenferd er demoner, og IKKE døde mennesker.

Såkalte spøkelser, hjemsøkelser og gjenferd beskrives ofte som avdøde menneskers ånder eller sjeler.
Av ukjent grunn så bombarderes vi med slike historier om gjenferd og ulike typer spiritualitet om dagen! I TV-programmet ”Åndenes makt”, hører vi historier om andres opplevelser med paranormale fenomener, og du har kanskje selv hatt opplevelser med lignende ting?

Slike og andre paranormale fenomener er kanskje ikke hva du hadde forestilt deg at de var! Hva er sannheten om disse tingene?

Først og fremst, så må vi bare erkjenne at disse fenomenene faktisk forekommer og er reelle. Det er mange oppegående og oppriktige mennesker som opplever slike fenomen som ikke kan forklares ut fra fysiske lover og prinsipper (selv om vi også vet at det forekommer tilfeller av falskneri, løgn eller mentale forstyrrelser).
Det store spørsmålet vi da sitter igjen med er da; HVEM eller HVA er det som forårsaker slike fenomen?

Vårt moderne og nyreligiøse paradigme lager gjerne et bilde for oss om at slike hendelser har å gjøre med avdøde menneskers sjeler/ånder som ”ikke har fått fred”. Disse befinner seg i en slags mellomtilstand mellom liv og død, hjemsøker oss som lever her i dette livet.

Dessverre er det meget sjeldent at får vi høre det kristne og bibelske ståstedet om dette emnet. Så, hva kan egentlig Bibelen fortelle oss om ”paranormale” fenomener i den åndelige verden?

Bibelen forteller om at det befinner seg en meget virkelig åndeverden rundt oss som er usynlig for det menneskelige øye. Selv om både Gud, Satan og englene er «usynlige», betyr det ikke at de ikke eksisterer.

Du har kanskje vært vant med å tenke at Gud og djevelen, godt og ondt, Himmel og helvete, er utdatert tankegods fra gamle dager.
Du har kanskje den oppfatning at slike ting som sannhet, moral, godt og ondt er relative og objektive størrelser, at det ikke finnes noen fasit på rett og galt og at man selv kan tro på hva man vil, og at det er mange veier til Gud?

Bibelen definerer Ingen slike nøytrale krefter, men viser til hva som er rett og galt, sant og usant, godt og ondt, gode åndsmakter og onde åndsmakter. Det finnes her bare en sannhet, men mange løgner! Har Bibelen rett? La oss se på hva det står i den om åndsmakter:

Joh 14:6 – forteller at det bare er EN SANNHET :
”Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” (Jesus sier dette)

LUCIFER
Satan ble opprinnelig skapt av Gud som en kjerub og en engel. Lucifer misbrukte deretter sin frie vilje, og gjorde opprør mot Gud. Flere andre engler fulgte også Satan i dette opprøret, og ble derfor ekskludert. Dette står omtalt i Jesaja 14:12-15 og Esekiel 28:13-17

MANGE LØGNER:
Satan og hans engler det som omtales som demoniske krefter, som er i stadig krig med Gud og hans engler. Målet deres er å ødelegge Guds skaperverk og hans skapninger, og løgnen er deres våpen i denne krigen.
Djevelen og hans åndehær av falne engler og demoner er onde og har derfor kun onde hensikter mot oss mennesker.
Disse skapningene har langt høyere intelligens enn vi mennesker, og bibelen forteller oss at Satan kan skape seg om til en lysets engel, slik at mennesker tror han er en god kraft.

2 kor. 11:14-15 :
”for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere.”

2 kor. 4:4 :
”For denne verdens gud (Djevelen) har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.”

LØGNENE ARBEIDER ALTSÅ FOR AT DU IKKE SKAL OPPDAGE SANNHETEN

Demonene kan manifestere/åpenbare seg i forskjellige fysiske skikkelser for oss mennesker. Dem kan skape seg om til din døde bestemor, eller en flyvende tallerken på himmelen. Dem kan fremstå som UFOer og gi deg inntrykk av at dem er fra andre planeter. Dem vet om hvordan livet til din bestemor var, og kan fortelle deg ting om henne som ingen andre vet, for å imponere deg. Det er ikke vanskelig for Satan og hans demoniske undersåtter å manifestere seg i forskjellige skikkelser og fremtoninger for og prøve å lure oss mennesker, og føre oss bort fra vår Skaper som elsker oss.

Men hva sier Bibelen om at avdøde menneskers ånder kan vise seg for oss?
Bibelen gir ikke rom for tanken om at avdøde mennesker kan leve i en slags mellomtilstand mellom liv og død i blant oss som lever ”på denne siden”.

Hebr. 9:27 :
”Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom”
Fork. 9.5 :
«For de levende vet at de skal dø; men de døde vet ingenting»
Fork. 9.6 :
«Både deres kjærlighet og deres hat og deres ærgjerrighet er det for lenge siden forbi med, og de har i all evighet INGEN DEL MERE I ALT SOM HENDER UNDER SOLEN»
Fork. 9.10 :
«For det er ikke noe arbeid eller knep eller kunnskap eller visdom i graven, dit du går»

BIBELEN FORBYR OSS PÅ DET STERKESTE Å KONTAKTE DØDE:

5 Mos. 18:10-12 :
”Det skal ikke finnes hos deg noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, eller som gir seg av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann, ingen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen spåmann, ingen som gjør spørsmål til de døde. For hver den som gjør dette, ER EN STYGGEDOM FOR HERREN”

Jes. 8:19 :
”Når noen sier til dere: Søk til dødningemanerne og spåmennene, som hvisker og mumler! – da skal dere svare: Skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde på vegne av de levende?”

Joh. 8:44 :
”Han (Djevelen) var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.”

2 tess. 2:9-12
Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten.”

Åp. 12:9
”Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden.”

Mat. 24:24
”For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.”

SATAN SKAPER SEG OM TIL EN LYSETS ENGEL:

Vi leser altså at Satan kan omskape seg til en lysets engel og at hans tjenere kan omskape seg til «gode» tjenere.
Vi leser også at Djevelen står bak ”løgnens makt og tegn og under” og at han ”forfører hele verden.”
Paranormale fenomener som ”hjemsøkelse”, ”avdøde menneskers ånder”, ”poltergeist”, ”UFO” – aktivitet osv. er resultat av Satans onde åndehær, falne engler og demoner som prøver å nå menneskene med sine onde anstøt og lede mennesker bort fra Gud.

Har du noen gang hørt om at slike paranormale hendelser og fenomener har løst folks problemer eller hjulpet dem på lengre sikt?

Det har ikke vi!

Derimot har vi hørt om at okkult praksis har ført til at mennesker har fått problemer av ymse slag som angst, psykiske problemer osv. Vi vil derfor advare om at det er veldig farlige krefter som man bør holde seg langt borte fra! Vi fraråder folk mot å drive med spiritisme, heksekunst, trolldom, okkultisme, magi, spådom, tegntyding, ouija brett, New Age og satanisme. Det er som Pandoras eske, du vet aldri hva du får ved å oppsøke denne åndeverden, men uansett hva du får, vil det føre til noe negativt og skadelig for deg, i det lange løp.

Søk heller Jesus. Guds gode engler finnes også er i aktivitet! Men disse vil alltid være med å peke på Jesus og Gud, rette oppmerksomheten mot Han!

ENGLER LAR SEG IKKE OPPSØKE AV MENNESKER!
Ingen steder i bibelen står det at noen kontaktet engler. I de tilfellene mennesker har vært i kontakt med Guds engler, er det englene som kontakter dem, og da som verifiserte engler som erkjenner at Jesus er Guds sønn.

Det er kun én ting som hjelper og virkelig rense både hus og mennesker!
Gjennom vitnesbyrd fra folk som har vært plaget av paranormale fenomen viser det seg at det er en ting som virkelig kan stoppe og jage bort disse onde åndene, og det er navnet Jesus.
Mange mennesker kan vitne om at de under angrep fra slike ånder, har påkalt Jesu navn, og at angrepet da plutselig stanset og den onde ånden måtte trekke seg tilbake. Dette beviser at navnet Jesus har makt over disse åndene.

PRØV ÅNDENE:
Gode og onde ånder kan kjennes på om hvorvidt de vedkjenner seg Jesus eller ikke:

På dette skal dere kjenne Guds Ånd, 1 joh 4:2-3 :
“hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden»

Kol. 2:15
”Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.”

Personlig kjennskap til Jesus beskytter, men navnet Jesus er ingen «trylleformel»
Det er en episode i Bibelen om en mann som var besatt av demoner, som kan tyde på at personlig kjennskap til Jesus og det at man er frelst er en forutsetning for å ha autoritet over onde ånder i Jesu navn. Denne hendelsen viser også at det kan være FARLIG for de som ikke kjenner Jesus å konfrontere onde ånder med Jesu navn:

Ap gj. 19:13-16
”Men også noen av de jødiske åndemanere som for omkring, prøvde å nevne Herren Jesu navn over dem som var besatt av onde ånder. De sa: Jeg maner dere ved den Jesus som Paulus forkynner! Det var sju sønner av Skevas, en jødisk yppersteprest, som gjorde dette. Men den onde ånden svarte dem: Jesus kjenner jeg, og Paulus vet jeg om, men dere, hvem er dere? Og mannen som den onde ånden var i, for løs på dem og overvant dem alle og fikk makt over dem, så de måtte flykte nakne og såret ut av huset.”

Rom 10.9
”For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst.”

Efes. 1:20-21
”Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.”

Fil. 2:10
så at i Jesu navn skal hvert kne bøie sig, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden

Luk. 8:29 :
For han bød den urene ånd fare ut av mannen; i lange tider hadde den revet ham med sig, og han blev bundet med lenker og fotjern og holdt under vakt; og han sønderrev båndene og blev drevet av den onde ånd ut i ørkenene. Men Jesus spurte ham: Hvad er ditt navn? Han svarte: Legion! For mange onde ånder var faret i ham.

Mark. 16:17 :
Og disse tegn skal følge dem som tror: «I mitt navn skal de drive ut onde ånder»

Luk. 10:17
Herre! endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn!

SEIER OVER DET ONDE
Det er seier å få over Satan og det onde i Jesu navn! Fordi Jesus er større enn Satan. I evangeliene i Bibelen kan vi lese om flere tilfeller der Jesus driver ut onde ånder av besatte mennesker.

Til slutt: Gud elsker deg, og vil at du skal bli frelst! Ta imot Jesus!
Du får komme akkurat som du er til Ham. Han vil tilgi deg alle dine synder, ta deg imot

Joh. 14:6 :
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.

Luk. 11.9 :
Og jeg sier dere: Be, så skal dere få; let, så skal dere finne; bank på, så skal det lukkes opp for dere! For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp.

Rom. 3:23 :
“alle har syndet og fattes Guds ære”

Rom. 6.23 :
«For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.»

Rom. 10:9
”For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.”

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments